Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Animals de companyia > Llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció d'un gos considerat potencialment perillós.

Qui el pot demanar? Persona major d'edat, el propietari de l'animal que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, i que no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l'animal. Han de complir a més els següents requisits:

 • Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d'associació amb banda armada o narcotràfic.

 • Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any. La renovació cal sol·licitar-la abans que finalitzi el termini de 5 anys de validesa.

Quin cost té? Segons ordenança fiscal número 16: Taxa per expedició de documents administratius

Quan es dóna resposta?  En un termini màxim de 3 mesos

Termini de validesa? La llicència caduca al cap de 5 anys d’haver estat concedida

Quina és la unitat tramitadora? Serveis generals

Quin és l’òrgan responsable de la resolució? La Junta de Govern Local

Quin és l’efecte del silenci administratiu? En cas que hagi transcorregut el termini per resoldre i no s’hagi obtingut resposta, s'entendrà que el silenci administratiu és positiu.


Documentació necessària a presentar

 • Certificat antecedents penals o autorització a l'Ajuntament per demanar el certificat d'antecedents penals.

 • Declaració de NO tenir sancions administratives.

 • Certificat d'aptitud física i psíquica per la conducció de gossos potencialment perillosos.

 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil contractada pel gos perillós vigent.


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-ho presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dilluns de 4 a 7 de la tarda, junt amb la documentació que es recull a l'apartat de documentació necessària a presentar.

Sol·licitud per via telemàtica: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pestanya també ens permet accedir al tràmit a través del servei idCAT mòbil. En la presentació de la sol·licitud adjuntar la documentació que s’indica a l’apartat de documentació necessària a presentar.

Altra informació d'interès

Per portar un gos potencialment perillós per l'espai públic, cal complir uns requisits:

 • La persona que el porta ha de dur la llicència administrativa de tinença i conducció.

 • El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s'ha de portar i controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.

 • Cada persona només pot conduir un gos alhora.

 • No els poden portar les persones menors de 18 anys.

Normativa aplicable:

 • Llei 10/99, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

 • Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 • Llei 50/99, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos

 • Real Decret 2007/2002, que desplega la Llei 50/99


Formulari electrònic

     
Formulari en suport paper