Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Drets de protecció de dades personals > Sol·licitud del dret de limitació del tractament
Informació sobre el tràmit

Sol·licitar l'exercici del dret de limitació al tractament de les dades de caràcter personal per part de l'Ajuntament.

La persona interessada té dret a demanar al responsable del tractament que limiti o suspengui el tractament de les dades de la persona interessada, quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre l'Ajuntament determina si escau atendre la sol·licitud.

 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.

 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada.

 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.

 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.

 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.

El responsable ha de fer constar la limitació del tractament en els seus sistemes d'informació i l'ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

Qui el pot demanar? El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any.

Quin cost té? El tràmit és gratuït.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia.

Quan es dóna resposta? La sol·licitud de limitació es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini establert.

D'acord amb l'article 19 del RGPD, en el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a tercers, l'Ajuntament de Taradell els hi comunicarà la limitació que es sol·licita si aquesta és acceptada i sempre que no sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

Efectes del silencia administratiu: En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari. Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

Documentació necessària a presentar

 • Sol·licitud d’exercici del dret corresponent

 • Document d’Identitat de la persona interessada, i si s’escau, de la persona que la representi.

 • Autorització de la representació, si es donés el cas.

 • Documentació acreditativa o justificativa dels motius fonamentals i legítims per demanar la limitació del tractament de dades personals.


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-ho presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dilluns de 4 a 7 de la tarda, junt amb la documentació que es recull a l'apartat de documentació necessària a presentar.

Sol·licitud per via telemàtica: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pestanya també ens permet accedir al tràmit a través del servei idCAT mòbil.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Normativa aplicable

El dret de limitació està regulat a:

 • Els articles 12 i 18 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 • L'article 16 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Formulari electrònic

     
Formulari en suport paper