Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Drets de protecció de dades personals > Sol·licitud del dret de rectificació de dades personals
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'exercici del dret de rectificació de les dades de caràcter personal objecte de tractament per part de l'Ajuntament.

El dret de rectificació faculta l'interessat a sol·licitar que es rectifiquin les dades inexactes o que es completin les incompletes. Aquest dret es pot exercir sobre totes les dades tractades o sobre algunes en concret, d'acord amb la petició de l'interessat i les finalitats del tractament.

En el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a tercers, l'Ajuntament de Taradell els comunicarà la rectificació sol·licitada si aquesta és acceptada i sempre que no sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

Qui el pot demanar? El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any.

Quin cost té? El tràmit és gratuït.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia.

Quan es dóna resposta? La sol·licitud de rectificació es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Efectes del silencia administratiu: En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari. Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.


Documentació necessària

  • Sol·licitud d’exercici del dret corresponent

  • Document d’Identitat de la persona interessada, i si s’escau, de la persona que la representi.

  • Autorització de la representació, si es donés el cas.

  • Documentació acreditativa o justificativa de la rectificació ques es sol·licita.


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-ho presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dilluns de 4 a 7 de la tarda, junt amb la documentació que es recull a l'apartat de documentació necessària a presentar.

Sol·licitud per via telemàtica: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic de la seu electrònica i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pestanya també ens permet accedir al tràmit a través del servei idCAT mòbil.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Normativa aplicable

El dret de rectificació està regulat a:


Formulari electrònic

     
Formulari en suport paper