Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Drets de protecció de dades personals > Sol·licitud del dret d'oposició de dades personals
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'exercici del dret d'oposició al tractament de les dades de caràcter personal per part de l'Ajuntament.

El dret d'oposició faculta l'interessat a sol·licitar que no es tractin les seves dades quan:

  • El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.

  • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.

  • El tractament té fins estadístics o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Qui el pot demanar? El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any.

Quin cost té? El tràmit és gratuït.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia.

Quan es dóna resposta? La sol·licitud d'oposició es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Efectes del silencia administratiu: En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari. Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.


Documentació necessària a presentar

  • Sol·licitud d’exercici del dret corresponent

  • Document d’Identitat de la persona interessada, i si s’escau, de la persona que la representi.

  • Autorització de la representació, si es donés el cas.

  • Adjuntar els documents acreditatius.


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-ho presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dilluns de 4 a 7 de la tarda, junt amb la documentació que es recull a l'apartat de documentació necessària a presentar.

Sol·licitud per via telemàtica:  Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pestanya també ens permet accedir al tràmit a través del servei idCAT mòbil.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Normativa aplicable

El dret de supressió està regulat a:

  • Els articles 12 i 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  • L'article 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Formulari electrònic

     
Formulari en suport paper