Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Drets de protecció de dades personals > Sol·licitud del dret d'accés a dades personals
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal objecte de tractament per part de l'Ajuntament.

L'interessat té dret a saber, sense necessitat de justificació, si l'Ajuntament de Taradell tracta dades personals seves i, si és així, té dret a obtenir, de forma gratuïta, la següent informació:

 • Finalitat de tractament

 • Categories de dades personals tractades

 • Destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades

 • Termini de conservació.

 • Dret de sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.

 • El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

 • L'origen de les dades

 • L'existència de decisions automatitzades

Aquest dret a còpia no pot afectar negativament als drets o llibertats d'altres persones, i en aquest cas, es valorarà si es fa un lliurament parcial de la informació o si es denega.

Qui el pot demanar? El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any.

Quin cost té? El tràmit és gratuït.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia.

Quan es dóna resposta? La sol·licitud d'accés es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini establert.

Efectes del silencia administratiu: En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari. Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.


Documentació necessària a presentar

 • Sol·licitud d’exercici del dret corresponent

 • Document d’Identitat de la persona interessada, i si s’escau, de la persona que la representi.

 • Autorització de la representació, si es donés el cas.


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-ho presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dilluns de 4 a 7 de la tarda, junt amb la documentació que es recull a l'apartat de documentació necessària a presentar.

Sol·licitud per via telemàtica: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pestanya també ens permet accedir al tràmit a través del servei idCAT mòbil.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Normativa aplicable

El dret d'accés està regulat a:

 • Els articles 12 i 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 • L'article 13 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Formulari electrònic

     
Formulari en suport paper