Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Participació en l'elaboració de normes > Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit té per objecte obtenir l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració del projecte d’una norma reglamentària o ordenança municipal, o de la seva modificació. Es podrà opinar sobre els següents aspectes:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  • Els objectius de la norma.

  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

A qui va adreçat? Ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Quan es pot participar? Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de quinze dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Quina és la unitat tramitadora? Secretaria

Quin és l'òrgan responsable de la resolució? El Ple

Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-lo presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i els dilluns de 4 a 7 de la tarda.

Sol·licitud per via telemàtica: 

Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pastanya també ens permet accedir al tramit a través del servei idCAT mòbil.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Passos a seguir:

  1. Iniciar la tramitació a través del formulari electrònic.

  2. Firmar i enviar la sol·licitud al registre telemàtic.

  3. Imprimir o descarregar a l'ordinador el justificant del tràmit realitzat.


Formulari electrònic

     
Formulari en suport paper