Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Suggeriments i queixes > Comunicar un suggeriment o una queixa
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns, transmetent a l'Ajuntament de Taradell les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal. O bé, fer arribar a la corporació qualsevol idea o proposta que ajudi a millorar els servis, la competència dels quals, correspongui a l'administració municipal.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any.

Cost: Gratuït.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia o la Junta de Govern Local.

Quant es dóna resposta? En un període màxim de 3 mesos.

Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini de tres mesos a comptar des de la data de registre de la sol·licitud, sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició s'entendrà destimada.


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-lo presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i els dilluns de 4 a 7 de la tarda.


Sol·licitud per via telemàtica:
Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar formulari electrònic i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pastanya també ens permet accedir al tràmit a través del servei idCAT mòbil.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament.


Formulari electrònic

     
Formulari en suport paper