Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Taradell.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre:

  • Disposició de la Seu Electrònica

  • Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

 

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL:https://seuelectronica.taradell.cat/SeuElectronica/

Emès per a: seuelectronica.taradell.cat

Emès per: EC-SectorPublic

Tipus certificat: Certificat de seu electrònica, classe 1 nivell mig

Gestió Tributaria

URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=278&municipi=1

Emès per a: Organisme de gestió tributària

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/

Emès per a: bop.diba.cat

Emès per: EC-SectorPublic

Tipus certificat: Clase 2 CA

Tramitació electrònica

URL:https://tramits.seu.cat/absis/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=093

Emès per a: tramits.seu.cat

Emès per: EC-SectorPublic

Tipus certificat: Certificat de dispositiu servidor segur de classe 1

Factura electrònica

URL:https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=450

Emès per a: efact.eacat.cat

Emès per: EC-SAFP

Tipus de certificat: Certificat de dispositiu servidor segur de classe 1

Servei de notificacions electrònques: e-NOTUM

URL:https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=827850006&codiDepartament=827850006&utm_campaign=eNotum&utm_medium=email&utm_source=AOC

Emès per a: usuari.enotum.cat

Emès per: EC-SectorPublic

Tipus certificat: Certificat de dispositiu servidor segur de classe 1